Główny » brokerzy
Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?
Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?

Fundusze wspólnego inwestowania, które są dziś kluczową częścią strategii emerytalnej i inwestycyjnej tak wielu osób i instytucji, zostały po raz pierwszy wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1924 r. Przez MFS Investment Management. Chociaż pierwszy fundusz MFS Massachusetts Investors Fund nie był publicznie dostępny, to był pierwszy fundusz, dzięki któremu wybrani inwestorzy mogli połączyć swoje pieniądze i potencjalnie uzyskać większe zyski dzięki wykorzystaniu efektu skali i profesjonalnego zarządzania portfelem. Ideą stworzenia tego r

Czytaj Więcej»Fundusz Wymieszany
Fundusz Wymieszany

Co to jest fundusz wymieszany? Fundusz mieszany to portfel składający się z aktywów z kilku kont, które są ze sobą połączone. Łączone fundusze istnieją w celu osobnego obniżenia kosztów zarządzania kontami składowymi. Fundusze zmieszane są rodzajem funduszy, które czasami są nazywane funduszami połączonymi. Chociaż termin ten

Czytaj Więcej»Poziom obciążenia
Poziom obciążenia

Co to jest ładunek poziomu? Poziom obciążenia roczna opłata odejmowana od aktywów funduszu wspólnego inwestora w celu pokrycia kosztów dystrybucji i marketingu, dopóki inwestor posiada fundusz. W większości ta opłata jest przekazywana pośrednikom, którzy sprzedają akcje funduszu odbiorcom detalicznym. Obciążenie p

Czytaj Więcej»Jak dywidendy wpływają na wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych?
Jak dywidendy wpływają na wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych?

Dystrybucja dywidend zmniejsza wartość aktywów netto (NAV) udziałów w funduszach wspólnego inwestowania. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy funduszy ponoszą stratę. Dystrybucje funduszy Fundusze wspólnego inwestowania inwestują w wiele różnych papierów wartościowych, w tym w akcje i obligacje. Ilekroć te pa

Czytaj Więcej»Udział klasy C.
Udział klasy C.

Co to jest udział klasy C? Tytuły uczestnictwa klasy C to klasa udziałów w funduszach wspólnego inwestowania charakteryzująca się poziomem obciążenia obejmującym roczne opłaty za marketing, dystrybucję i obsługę funduszy, ustalone na stały procent. Inwestor płaci tę opłatę przez cały rok. Dla porównania, ob

Czytaj Więcej»Firma inwestycyjna otwarta - OEIC
Firma inwestycyjna otwarta - OEIC

Co to jest spółka inwestycyjna otwarta - OEIC? Otwarta spółka inwestycyjna (OEIC) to rodzaj funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który ma strukturę przeznaczoną do inwestowania w akcje i inne papiery wartościowe. Lista akcji spółki na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (LSE), a cena akcji oparta jest w dużej mierze na bazowych aktywach funduszu. Fundusze te mo

Czytaj Więcej»Nienormalny powrót
Nienormalny powrót

Co to jest nienormalny zwrot? Nienormalny zwrot opisuje nietypowe zyski generowane przez dane papiery wartościowe lub portfele w określonym okresie. Wyniki różnią się od oczekiwanej lub oczekiwanej stopy zwrotu (RoR) dla inwestycji. Oczekiwana stopa zwrotu to szacowany zwrot oparty na modelu wyceny aktywów, z wykorzystaniem długoterminowej średniej historycznej lub wielokrotnych wycen. Nienorm

Czytaj Więcej»Warunkowa odroczona opłata za sprzedaż (CDSC)
Warunkowa odroczona opłata za sprzedaż (CDSC)

Co to jest warunkowa odroczona opłata za sprzedaż (CDSC)? Warunkowa odroczona opłata za sprzedaż (CDSC) jest opłatą, opłatą lub obciążeniem sprzedaży, które inwestorzy funduszy wspólnego inwestowania płacą za sprzedaż akcji funduszy klasy B w ciągu określonej liczby lat od pierwotnej daty zakupu. Opłata ta jest r

Czytaj Więcej»Czy numery wyników funduszy wspólnego inwestowania nie zawierają opłat?
Czy numery wyników funduszy wspólnego inwestowania nie zawierają opłat?

Odpowiedź zależy od tego, jak zdefiniujesz „koszty operacyjne”. Spójrzmy na filmową metaforę, aby wyjaśnić tę pozorną dwuznaczność. Koszt funduszu wspólnego inwestowania jest podobny do kosztu podróży do lokalnego kina. Załóżmy, że cena biletu do kina wynosi 9 USD. Przekąski, takie jak popcorn, napoje bezalkoholowe i słodycze, mogą z łatwością dodać kolejne 4 USD do całkowitego kosztu tej rozrywki, co oznacza, że ​​naprawdę kosztuje cię 13 USD za pójście do kina. Podobna sytuacja dotyczy całkowitych

Czytaj Więcej»Czy fundusze wspólnego inwestowania wypłacają dywidendy lub odsetki?
Czy fundusze wspólnego inwestowania wypłacają dywidendy lub odsetki?

W zależności od rodzaju inwestycji wchodzących w skład portfela fundusze wspólnego inwestowania mogą wypłacać dywidendy, odsetki lub oba. Rodzaje funduszy inwestycyjnych Istnieją cztery główne kategorie funduszy inwestycyjnych, a każda kategoria odpowiada innym celom inwestycyjnym. Fundusze akcyjne obejmują wyłącznie inwestycje na giełdzie. Jeśli którykol

Czytaj Więcej»Co to jest długi fundusz inwestycyjny?
Co to jest długi fundusz inwestycyjny?

Fundusz Long-Short to fundusz wspólnego inwestowania, który utrzymuje inwestycje długo, a ponadto sprzedaje papiery wartościowe, których nie jest właścicielem (krótki). Celem funduszu długookresowego jest znalezienie inwestycji, które mają wzrosnąć, i inwestycji, które mają spaść, i zainwestować w oba, aby zwiększyć zwroty. Na przykład, jeśli

Czytaj Więcej»Pająki (SPDR)
Pająki (SPDR)

Co robi pająki? Spider (SPDR) to krótka nazwa formularza kwitu depozytowego Standard & Poor's, funduszu ETF zarządzanego przez State Street Global Advisors, który śledzi indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500). Każda akcja SPDR zawiera dziesiątą część indeksu S&P 500 i handluje mniej więcej dziesiątą wartością dolara wartości S&P 500. SPDR może równi

Czytaj Więcej»Ultra-krótki fundusz obligacji
Ultra-krótki fundusz obligacji

Co to jest ultra-krótki fundusz obligacji? Ultrakrótki fundusz obligacji to fundusz obligacji, który inwestuje wyłącznie w instrumenty o stałym dochodzie o bardzo krótkim terminie wykupu. Ultra krótki fundusz obligacyjny idealnie zainwestuje w instrumenty o terminie zapadalności około jednego roku. Ta strat

Czytaj Więcej»Definicja funduszu oprocentowania zmiennego
Definicja funduszu oprocentowania zmiennego

Co to jest fundusz o zmiennym oprocentowaniu? Fundusz o zmiennej stopie procentowej to fundusz inwestujący w instrumenty finansowe o zmiennej lub zmiennej stopie procentowej. Fundusz o zmiennym oprocentowaniu inwestuje w obligacje i instrumenty dłużne, których płatności odsetkowe zmieniają się wraz z bazowym poziomem stóp procentowych. Zazwycz

Czytaj Więcej»Czy można kupić fundusze awangardowe za pośrednictwem innego biura maklerskiego?
Czy można kupić fundusze awangardowe za pośrednictwem innego biura maklerskiego?

Nie, inwestorzy nie muszą otwierać konta w Vanguard, aby kupować i sprzedawać cenione fundusze firmy inwestycyjnej. Vanguard utrzymuje wiele umów z firmami takimi jak TD Ameritrade, OptionsHouse, Capital One Investing i Interactive Brokers. W rezultacie większość dużych biur maklerskich oferuje swoim klientom detalicznym możliwość handlu funduszami inwestycyjnymi Vanguard i funduszami typu ETF. Ale jest h

Czytaj Więcej»Jakie korzyści może przynieść Ci podział dochodu z funduszu wspólnego inwestowania?
Jakie korzyści może przynieść Ci podział dochodu z funduszu wspólnego inwestowania?

Podział dochodu z funduszu wspólnego inwestowania na jego akcjonariuszy może przybierać dwie formy: Akcjonariusz może zdecydować się na wypłatę bezpośrednio, co wkłada pieniądze do kieszeni Akcjonariusz może zdecydować się na zakup większej liczby akcji funduszu, co oznacza, że ​​reinwestuje kwotę dywidendy w większą liczbę akcji. Korzyść dla akcjonarius

Czytaj Więcej»John Bogle
John Bogle

Kim jest John Bogle John Bogle był założycielem Vanguard Group i głównym zwolennikiem inwestowania w indeksy. Powszechnie nazywany „Jack”, Bogle zrewolucjonizował świat funduszy wspólnego inwestowania, tworząc inwestycje indeksowe, które pozwalają inwestorom kupować fundusze wspólnego inwestowania, które śledzą szerszy rynek. Zmarł 16 stycznia

Czytaj Więcej»Life Income Fund - LIF
Life Income Fund - LIF

Co oznacza Life Income Fund? Fundusz dochodu na życie (LIF) to rodzaj zarejestrowanego funduszu dochodów emerytalnych (RRIF) oferowany w Kanadzie, który jest wykorzystywany do przechowywania funduszy emerytalnych i ostatecznie wypłacania dochodów emerytalnych. Fundusz dochodu na życie nie może zostać wypłacony ryczałtem. Właścici

Czytaj Więcej»Vanguard Total Stock Market Index Fund vs. Vanguard 500 Index Fund
Vanguard Total Stock Market Index Fund vs. Vanguard 500 Index Fund

Całkowity indeks giełdowy Vanguard vs. 500 funduszy indeksowych: przegląd Dwa z najbardziej popularnych produktów inwestycyjnych Vanguard to Vanguard Total Stock Market Index Fund i Vanguard 500 Index Fund. Oba mogą funkcjonować jako odpowiednie zasoby podstawowe w portfelu akcji, podobnie brzmiące fundusze inwestycyjne realizują różne strategie inwestycyjne. Jak sama

Czytaj Więcej»Jak działają fundusze indeksowe Vanguard
Jak działają fundusze indeksowe Vanguard

Fundusze indeksowe Vanguard używają pasywnie zarządzanej strategii próbkowania indeksu do śledzenia indeksu porównawczego. Rodzaj wskaźnika zależy od rodzaju aktywów funduszu. Vanguard następnie pobiera wskaźniki kosztów za zarządzanie funduszem indeksowym. Fundusze awangardowe znane są z najniższych wskaźników kosztów w branży. Pozwala to inwest

brokerzy